Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 1. het realiseren van overleg en afstemming met betrekking tot de activiteiten die in de wijk ontplooid worden;
 2. het oriënteren op en stimuleren van initiatieven die het woon- en leefklimaat in de wijk bevorderen;
 3. het stichten, onderhouden, beheren en exploiteren van accommodaties met bijbehorende middelen ten dienste van de door de stichting genomen of te nemen initiatieven.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 1. het bevorderen van activiteiten voor en door wijkbewoners en het verzelfstandigen van deze activiteiten;
 2. het bevorderen van overleg tussen en het onderhouden van contacten met groeperingen en wijkbewoners;
 3. het onderhouden van contacten met de overheid en andere instellingen voor zover deze contacten de belangen raken van de stichting;
 4. het verzorgen van subsidie-aanvragen voor activiteiten die daarvoor in aanmerking komen;
 5. het realiseren van een wijkblad;
 6. het initiëren van activiteiten die tot doel hebben het verzamelen van gelden ten behoeve van activiteiten die het woon- en leefklimaat in de wijk bevorderen;
 7. alle andere wettige middelen, die in overeenstemming zijn met het doel van de Stichting;
 8. het stichten, kopen, huren, in stand houden en/of exploiteren van gebouwen en terreinen, noodzakelijk voor het in lid 1 genoemde doel.