Privacyverklaring

Stichting Cobbeek Centrum, gevestigd aan Het Lover 5, 5501 CP Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Stichting Cobbeek Centrum, hierna te noemen SCC.

Contactgegevens:

Stichting Cobbeek Centrum / D’n Uitwijk
Het Lover 5
5501 CP Veldhoven
Website: www.dnuitwijk.nl
Email: info@dnuitwijk.nl

De SCC kent geen specifieke functionaris gegevensbescherming.
Gezien de omvang van de stichting en de aard van de kernactiviteiten is dit niet vereist.
Vragen, verzoeken of opmerkingen over deze verklaring en/of het privacybeleid kunnen worden gericht aan het bestuur van de stichting, bereikbaar per mail via: secretaris@dnuitwijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De SCC verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten of werkzaam bent als vrijwilliger of werknemer en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt of verstrekt hebt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam, voorletters
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • functie
 • foto’s en/of videobeelden
 • BSN-nummer (kopie identiteitsbewijs uitsluitend voor werknemers)
 • bankrekeningnummer
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt en van belang kunnen zijn bij het uitoefenen van je functie. Denk hierbij aan: EHBO, horeca papieren, technische kennis etc.
 • gegevens over jouw activiteiten, vermeld op onze website
 • contactgegevens van leveranciers en belanghebbenden
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: secretaris@dnuitwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het komt geregeld voor dat op de website van D’n Uitwijk foto’s geplaatst worden van activiteiten in of bij D’n Uitwijk. Deelnemers en vrijwilligers worden geacht hiervan op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan als zij deelnemen. Het kan hier ook kinderen betreffen die jonger dan 16 jaar zijn. Hiervoor geldt dat wanneer betrokkene, ouder of voogd hiertegen bezwaar aantekenen, dat D’n Uitwijk betreffende afbeelding van de website zal verwijderen. Het bezwaar kan worden gemeld via het e-mailadres: secretaris@dnuitwijk.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De SCC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling (w.o. onkostenvergoedingen, salaris)
 • verzenden van reclame voor onze activiteiten
 • verzenden van verslagenen
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en activiteiten
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Stichting Cobbeek Centrum verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • veiligheidsredenen, te denken valt aan beveiligingscamera’s rondom het wijkgebouw.

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op één van de grondslagen die wettelijk zijn bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerking van de persoonsgegevens van de vrijwilligers van de stichting is gebaseerd op hun toestemming. Voor werknemers van de stichting is de grondslag gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens met personen of partijen met wie een contract is aangegaan, zoals huurders, leveranciers, is eveneens gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

De SCC maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingssystemen om besluiten te nemen. Eventuele adviezen van externe bureaus zullen altijd door het algemeen bestuur geaccordeerd moeten worden.

De SCC gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Windows en Microsoft Office op de laptops van de stichting
 • website: www.dnuitwijk.nl
 • e-mail
 • WhatsApp

De stichting kent een register van verwerkingsactiviteiten voor de persoonsregistraties. Dit met het oog op de verantwoordingsplicht die de stichting kent ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens. De SCC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Meldingsprocedures

Het is ons beleid om kennisgevingen, ongeacht of dergelijke kennisgevingen wettelijk vereist zijn of bedrijfsgerelateerde doeleinden betreffen, aan te bieden via e-mailkennisgevingen, schriftelijke of papieren kennisgevingen, of door middel van opvallende plaatsing op onze website, e.e.a. naar goeddunken van het bestuur van Wijkgebouw D’n Uitwijk. We behouden ons het recht voor om de vorm en middelen te bepalen om jou kennisgevingen te verstrekken, tenzij dat jij je afmeldt voor bepaalde wijzen van kennisgeving.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Als wij ons privacybeleid en onze procedures wijzigen, zullen we die wijzigingen op onze website publiceren om je ervan bewust te houden welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we het kunnen vrijgeven. Wijzigingen zijn van kracht wanneer ze op de website zijn geplaatst.
Als je vragen hebt over dit privacybeleid, de praktijken van deze site of je omgang met deze website, neem dan contact met ons op, schriftelijk, telefonisch of stuur een mail naar: secretaris@dnuitwijk.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

De SCC verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De SCC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Links naar andere websites

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites die zijn gelinkt aan de website van Wijkgebouw D’n Uitwijk, noch voor de informatie of content die hierin is opgenomen. Houd er rekening mee dat wanneer je een link gebruikt om via onze website naar een andere website te gaan, ons privacybeleid niet langer van kracht is. Het browsen en interactie op een andere website, inclusief die met een link op onze website, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De SCC gebruikt alleen technische en functionele cookies. Voorts analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je eigen internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: secretaris@dnuitwijk.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

De SCC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De SCC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van de stichting via: secretaris@dnuitwijk.nl.

Inbreuk op beveiliging van persoonlijke informatie (datalekken)

In het geval dat persoonlijke informatie in gevaar wordt gebracht als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zal het bestuur van Wijkgebouw D’n Uitwijk, tenminste als er een hoog risico is voor de betrokkenen, onmiddellijk deze personen op de hoogte (laten) brengen van wie persoonlijke informatie is aangetast. Tevens zal het bestuur de Autoriteit Persoonsgegevens onmiddellijk op de hoogte stellen van datalekken, met uitzondering van die gevallen waarin het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokken personen. De datalekken worden gedocumenteerd in een datalekkenoverzicht.

Veldhoven, 24 mei 2018

Het bestuur van Stichting Cobbeek Centrum / D’n Uitwijk